تیم ما

پرستار کد 101


نام : سارا بیگی

سال تولد : 1352

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کارشناس پرستاری

سابقه کار : بیمار 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 102


نام : متین فرهادی نیا

سال تولد : 1369

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کارشناس کودکیاری

سابقه کار : کودک و بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 103


نام : ماندانا ابراهیمی

سال تولد : 1373

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس کودکیاری

سابقه کار : کودک 2 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 104


نام : صدیق رحیمی

سال تولد : 1357

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی

سابقه کار : کودک 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 105


نام : سیمین زارعی محمود آبادی

سال تولد : 1349

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کارشناس روانشناسی

سابقه کار : کودک 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 106


نام : اعظم السادات امیر خلیلی

سال تولد : 1347

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کودکیاری

سابقه کار : کودک و بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 107


نام : معصومه چراغی

سال تولد : 1363

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس روانشناس بالینی

سابقه کار : کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 108


نام : پروین محمدی

سال تولد : 1367

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس روانشناسی

سابقه کار : بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 109


نام : الهام مختاری

سال تولد : 1368

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس روانشناسی

سابقه کار : کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 110


نام : بیک میرزایی

سال تولد : 1360

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی

سابقه کار : سالمند و کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 111


نام : لیلا محمدی

سال تولد : 1371

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کاردان پرستاری

سابقه کار : سالمند و بیمار 1 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 112


نام : فلورا فعال

سال تولد : 1350

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کارشناس علوم تربیتی

سابقه کار : کودک 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 113


نام : فاطمه مفاخری

سال تولد : 1367

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : لیسانس زبان انگلیسی

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 114


نام : مریم شاپوری

سال تولد : 1348

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : لیسانس زبان انگلیسی

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 115


نام : سیمین سلزان بدر

سال تولد : 1362

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : لیسانس زبان انگلیسی

سابقه کار : کوک و سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 116


نام : مهربان فراحی

سال تولد : 1342

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس زبان انگلیسی

سابقه کار : بیمار- ماساژ درمانی


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 117


نام : عطیه طلوعی

سال تولد : 1355

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : فوق لیسانی تئاتر

سابقه کار : کودک 2 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 118


نام : زهرا قریشی

سال تولد : 1354

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : کارشناس زبان انگلیسی

سابقه کار : کودک 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 119


نام : فاطمه محمدی

سال تولد : 1355

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس مدیریت

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 120


نام : فروزان دریکوند

سال تولد : 1352

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس روانشناسی

سابقه کار : سالمند


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 121


نام : هستی اسحقی

سال تولد : 1368

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس گیاه شناسی

سابقه کار : سالمند – بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 122


نام : سیده سمیه سیالی

سال تولد : 1373

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : کارشناس آی تی

سابقه کار : کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 123


نام : سمیرا الله یاری

سال تولد : 1365

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : لیسانس

سابقه کار : سالمند 2 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 124


نام : اقدس شجیعی

سال تولد : 2948

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : لیسانس

سابقه کار : سالمند – بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 125


نام : اکرم سرشار

سال تولد : 1359

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : بهیار

سابقه کار : سالمند و بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 126


نام : هنگامه بذر افشان

سال تولد : 1359

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند و بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 127


نام : فرزانه زرین بال

سال تولد : 1350

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – ماساژ درمانی


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 128


نام : سمیه آقائیان

سال تولد : 1363

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 2 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 129


نام : محبوبه محمدی

سال تولد : 1352

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 130


نام : اعظم عزیزی

سال تولد : 1354

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند و بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 131


نام : شکوه الزمان صدری

سال تولد : 1349

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 132


نام : گلباغ پاقدم

سال تولد : 1358

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 133


نام : اکرم حلمی

سال تولد : 1348

وضعیت تاهل :متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : بیمار و سالمند 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 134


نام : زهرا دالوند

سال تولد : 1344

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 135


نام : طیبه آزادبخش

سال تولد : 1370

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 136


نام : زهرا میرموسوی

سال تولد : 1359

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – کودک


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 137


نام : ساناز ملکی

سال تولد : 1371

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 138


نام : منصوره محسنی

سال تولد : 1366

وضعیت تاهل :متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 139


نام : نرگس نصیری

سال تولد : 1377

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 140


نام : مرضیه ذوالقدر

سال تولد : 1366

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 141


نام : مریم زرنگ

سال تولد : 1354

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 142


نام : خدیجه حبیبی

سال تولد : 1359

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 143


نام : فرزانه طراوتی

سال تولد : 1348

وضعیت تاهل :متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 144


نام :حکیمه شریعتی

سال تولد : 1361

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 145


نام : مریم میرزایی

سال تولد : 1334

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 146


نام : زهره پیروزی

سال تولد : 1351

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : امور منزل


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 147


نام : شهناز سپهری

سال تولد : 1357

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 148


نام : زهرا ریاضی

سال تولد : 1353

وضعیت تاهل :متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : بیمار 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 149


نام : بتول حدادی

سال تولد : 1348

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 150


نام : سمانه زراعی مقدم

سال تولد : 1369

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 151


نام : زهرا غیاثوند محمد خانی

سال تولد : 1357

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 152


نام : اعظم رضایی

سال تولد : 1367

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : کودک 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 153


نام : خدیجه عباسی زاده

سال تولد : 1351

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 154


نام : زهره خلیل سهی

سال تولد : 1346

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : امور منزل


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 155


نام : مریم کوهستانی

سال تولد : 1352

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 156


نام : مهدیه شاهپوری

سال تولد : 1364

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – کودک 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 157


نام : زهرا روشنی

سال تولد : 1348

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 158


نام : فاطمه رئیسی رودباری

سال تولد : 1357

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 159


نام : مریم چیذری

سال تولد : 1363

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 3 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 160


نام : المیرا حاجی پور

سال تولد : 1374

وضعیت تاهل : متارکه

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند یک سال و نیم


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 161


نام : علیرضا شاهین

سال تولد : 1351

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : امور منزل و خرید


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 162


نام : نرگس عجمی

سال تولد : 1352

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : امور منزل و آشپزی


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 163


نام : اکرم جراحی

سال تولد : 1362

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : کودک 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 164


نام : خدیجه اکبری

سال تولد : 1352

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : کودک 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 165


نام : اشرف حسینیان

سال تولد : 1360

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند- بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 166


نام : سید فاطمه حسینی

سال تولد : 1371

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – کودک 2 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 167


نام : محمد رسول براتی

سال تولد : 1364

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحشصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند – بیمار 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 168


نام : عاطفه جهان تاب

سال تولد : 1374

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند یک سال و نیم


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 169


نام : شهره روح اللهی

سال تولد : 1360

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 170


نام : فاطمه اصلانی

سال تولد : 1347

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 171


نام : آمنه شاهسواری

سال تولد : 1356

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 4 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 172


نام : زهرا مویدی نیا

سال تولد : 1350

وضعیت تاهل : مجرد

میزان تحشصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 5 سال


همین حالا رزرو کنید

پرستار کد 173


نام : فاطمه حقا

سال تولد : 1345

وضعیت تاهل : متاهل

میزان تحصیلات : دیپلم

سابقه کار : سالمند 4 سال


همین حالا رزرو کنید

تماس با خدمات پرستاری