تنبیه اخلاقی

گاز گرفتن کودک

گاز گرفتن کودکان

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): در حدود یک سالگی طبیعی است که کودک بخواهد گونه مادرش را گاز بگیرد. دندان درآوردن باعث می شود که کودک دلش بخواهد گاز بگیرد و هنگامی که خسته می شود، این تمایل در او شدیدتر می شود. در فاصله 2-1 سالگی، گاز گرفتن کودک دیگر، اعم از

بیشتر بخوانید