رزیم غذایی سالمند

اختلالات روانی

اختلالات روانی در میان سالمندان

پارسیان آوید (مراقبت از سالمند در منزل): اختلالات روانی در میان افراد سالمند رایج است. نوع و وسعت این اختلالات در کشورهای نوسعه یافته کاملا توصیف شده و رشته جدیدی بنام روانپزشکی سالمندی بوجود آمده است. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه این اختلالات به خوبی توصیف نشده و اغلب نادیده گرفته می وشند

بیشتر بخوانید