سوند زدن

سوند زدن

سوند زدن

برای وارد کردن سوند به مثانه، یا آن را از طریق سوراخ پیشابراه وارد مثانه می کنند (سوند پیشابراهی) و یا اینکه با انجاام یک برش کوچک در شکم، سوند را وارد مثانه می کنند (سوند سوپراپوبیک) . آموزش سوند زدن وارد کردن سوند به مثانه باعث می شود که ادرار موجود در آن ناحیه

بیشتر بخوانید
بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری

به طور طبیعی عضلات موجود در دیواره مثانه باعث می شوند که ادرار از مثانه خارج شود، در حالیکه عضلاتی که در گردن مثانه (یعنی محل اتصال مثانه با پیشابراه) وجود دارند باعث کنترل باز و بسته شدن خروجی مثانه می شوند. هر مشکلی که در این عضلات و یا اعصاب این عضلات ایجاد شود

بیشتر بخوانید