شخصیت کودک

شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان باید هم از نظر شخصیتی و هم اجتماعی به خوبی با محیط خود سازگار باشند تا زندگی شادی داشته باشند.  در فرهنگ کشور ما که در آن زندگی اجتماعی بسیار پیچیده است، شکل گیری شخصیت از اهمیت زیادی برخوردار است. والدین باید بفهمند که شخصیت فرزند آنها

بیشتر بخوانید