قابل استنشاق

مصرف مواد

اختلال مصرف مواد

آثار طبی و اجتماعی  اختلال مصرف مواد به قانونی (سیگار) و غیر قانونی (سیگار) و غیر قانونی (الکل) بودن آن بستگی ندارد. اختلال مصرف به مصرف یک ماده به شکلی گفته می شود که آثار منفی بر عملکرد و فعالیت های طبیعی زندگی روزانه بگذارد. اعتیاد معمولاً به این معنی است که فرد نمی تواند

بیشتر بخوانید