قند و چربی

پریشانی بارداری

پریشانی بارداری

پریشانی ذهنی در دوران بارداری بر چگونگی مراقبت از خودتان و چکونگی برقراری پیوند با فرزند در جال رشدتان اثر منفی می گذارد، پس چگونگی تشخیص آن بسیار مهم است. نقل قول از یک خانم باردار: وقتی برای نخستین بار از بارداری خودآگاه شدم، هر مطلب در دسترسی را خواندم. متوجه بودم که افزایش سریع

بیشتر بخوانید