لقاح بارداری

قرص ضد بارداری در دوران شیردهی

بارداری در دوران شیردهی

تا وقتی این باور غلط که در دوران شیردهی، مادر باردار نمی شود بین مردم جامعه شایع باشد، دیدن صحنه مادری با دو کودک که اختلاف سنی بسیار کمی دارند امری عادی و طبیعی است زیرا این مادران تصور می کردند در دوران شیردهی نمی توانند باردار شوند. اما حقیقت چیز دیگری است، در دوران

بیشتر بخوانید