لیستریامونوسیتوژنز

ویروس ها و جنین

ویروس ها و جنین

اشرشیاکولی، استرپتوکوکB، لیسستریامونوسیتوژنز، هرپس، سیتومگالوویروس، سرخجه، آبله مرغان و … ابتلا به عفونت های ویروسی و باکتریایی اغلب عوارض نسبتاً خوش خیمی به دنبال دارند به جز در مواقع بارداری که عوارض و خطرات آن بسیار شدیدتر خواهد بود. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری در دوران بارداریمراقبت بسیار دقیق از مادر و جنین

بیشتر بخوانید