مراقبت از کودکان

تکلم در کودکان

قدرت تکلم در کودکان

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): اصول اولیه زبان در مغز بیشتر کودکان ساخته می شود. یک کودک ناشنوا و یک کودک شنوا هر دو در یک سن شروع به حرف زدن می کنند، بنابراین تحرک شنیداری برای پرورش زبانی، ضرورتی ندارد. حتی بعضی از نظریه پردازان به وجود یک ” دستگاه اکتساب زبانی”

بیشتر بخوانید
مراقبت از کودک

مراقبت از کودک از خطرات خارج از خانه

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل ): در خارج از خانه مراقبت از کودکان دو تا سه ساله بسیار مهم است. در اتومبیل باید از صندلی مخصوص کودک استفاده شود. اگر اتومبیل فاقد صندلی کودک است مراقب کودک باید در صندلی عقب بنشیند و کودک را در دامن خود قرار داده و در تمام

بیشتر بخوانید