کاوش

رفتار با کودک

رفتار با کودک 5 ساله

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان تا حدود 8 یا 9 سالگی مهارت های شناختی کافی برای فهم همدلی را دارا نیستند. امّا یک کودک  پنج ساله معمولاً به شدت نسبت به رعایت حساس است، دغدغه این را دارد که نسبت به او رفتار درستی صورت گیرد و حتی می خواهد که همه

بیشتر بخوانید