کربنات کلسیم

سه ماهه دوم بارداری

سه ماهه دوم بارداری

اغلب خانم های باردار در سه ماهه دوم بارداری حالشان بهتر است. با اینکه تغییرات جدید جسمی در حال وقوع است، ولی حالت تهوع و بیحالی به پایان رسیده است. شکم هنوز آن قدر برآمده نشده که ایجاد ناراحتی کند. با این حال، بیشتر خانم ها در سه ماهه دوم بارداری نگرانی هایی دارند که

بیشتر بخوانید