کربوهیدارت

قاعدگی نامنظم

بارداری با قاعدگی نامنظم

خانم هایی که دارای سیکل های قاعدگی منظم هستند در طول سال بین 11 تا 13 قاعدگی را تجربه می کنند. در واقع داشتن سیکل قاعدگی منظم به این معنی است که احتمال بارداری این بانوان در سال بیش از 13 بار خواهد بود. از سویی دیگر خانم هایی که دارای سیکل های قاعدگی نامنظم

بیشتر بخوانید
بیماری مزمن انسدادی ریوی

بیماری مزمن انسدادی ریوی

بیماری انسداد مزمن ریوی یک بیماری است  که جریان هوایی که شما تنفس می کنیدبه خصوص در هنگام بازدم، دچار محدودیت و کاهش سرعت می شود و همراه با آن ممکناست یک واکنش التهابی غیر طبیعی در پاسخ به ذرات مضر و گازها نیز وجود داشته باشد. بیماری ریوی این بیماری در هر دو جنس

بیشتر بخوانید