کرستالیزه شدن

سنگ کلیه

سنگ کلیه

به طور طبیعی، مواد زائد فرآیندهای شیمیایی بدن از طریق کلیه ها تصفیه شده و به ادرار ریخته می شوند. وقتی که ادرار از مواد زائدی که می توانند کریستالیزه شده و شکلی سنگ مانند را ایجاد کنند اشباع می شود، یا وقتی که مواد شیمیایی که به طور طبیعی از این روند کرستالیزه شدن

بیشتر بخوانید