کمبود ذخیره غذایی

جنسیت و تغذیه مادر

پسر دار شدن و تغذیه مادر

تحقیقات اخیر دانشگاه های کزتر و آکسفورد اولین و شواهد مبنی بر تاثیر روش تغذیه مادر بر جنسیت را به دست آوردند. در این پژوهش بخوبی نشان داده شد که میزان بالای انرژی دریافتی مادر هنگام لقاح رابطه مستقیمی با پسر شدن جنین دارد. ارتباط جنسیت با تغذیه مادر این پژوهش در انگلستان و بر

بیشتر بخوانید