کنترل آب

نارسایی مزمن کلیه

نارسایی مزمن کلیه

کلیه ها دو عضو لوبیایی شکل هستند که در ناحیه پهلوها قرار دارند. کلیه ها وظایف زیر را در بدن انجام می دهند: کنترل آب و الکترولیتهای بدن کنترل مواد معدنی موجود در بدن دفع سموم و مواد زاید از خون کمک به تنظیم فشار خون کمک به خونسازی نارسایی مزمن کلیه چیست؟ نارسایی مزمن

بیشتر بخوانید