کنترل ادرار

کنترل ادرار

کنترل ادرار

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): هیچ دو کودکی در یک سن مشابه نمی توانند ادرار خود را کنترل کنند.  فکر این که کودکتان در آن زمانی که شما تعیین می کنید باید بتواند خودش را کنترل کند، فکر درستی نیست . تنها زمان ممکن آن وقتی است که کودک آمادگی پیدا کند. مقصور

بیشتر بخوانید