کنترل مثانه و روده ها

صدمه به نخاع

صدمه به نخاع

آسیب هایی که به قسمت گردن و پشت وارد می آید بیشتر در تصادفات رانندگی رخ می دهند. قسمتهایی که اغلب در این موارد صدمه می بینند شامل عضلات پشت و گردن، استخوانهای ستون فقرات و لیگامانهایی هستند که این استخوانها و مهره ها را به هم متصل می کنند. صدماتی که به ستون فقرات

بیشتر بخوانید