کوتیکول ناخن

تغییرات ناخن

تغییرات ناخن

  در این باره برای شما خبرهای خوب و بدی داریم: خوشبختانه در دوران بارداری رشد ناخن ها افزایش می یابدولی متاسفانه گاهی رشد سریع با شکنندگی، ایجاد خطوط و شیار  روی ناخن ها یا جدا شدن آنها از بستر با نام انیکولیز همراه است. علت تغییر ناخن ها در دوران بارداری: در حقیقت هورمون

بیشتر بخوانید