کودکان ناشنوا

ضعف شنوایی

کودکان مبتلا به ضعف شنوایی

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان برای صحبت کردن، باید بشوندو برای یادگیری، خواندن و نوشتن باید صحبت کنند، بنابراین لازم است در سنین پایین با انجام آزمون های مناسب، هر نوع ضعف شنوایی را در او پیدا کنید و اقدامات اصلاحی را، همانگونه که در چکیده آنها مطرح شدهاست، انجام دهید همچنین 

بیشتر بخوانید