کودکان و دروغگویی

کودک در حال باز خواست از طرف مادر

علت دروغگویی در کودکان چیست؟

کودکان ذاتاً با کدهای اجتماعی به دنیا نیامده اند و این کدها را از والدینشان می آموزند! در حقیقت، آنها بیشتر عادتها و بایدها و نبایدها را با نگاه کردن به پدر و مادرشان یاد می گیرند. در ادامه، رفتارهای کودکان را از سه تا ده سالگی مورد بررسی قرار می دهیم تا دریابیم که

بیشتر بخوانید