کودک طلاق

جدایی و طلاق والدین

جدایی و طلاق والدین

پارسیان آوید (مراقبت از کودک در منزل): کودکان با جدایی از آنهایی که دوستشان دارند و به آنها اطمینان دارند بار سنگین عاطفی را تجربه می کنند. البته آنها باید رنج جدایی را که بخشی از فرآیند رشد سالم و طبیعی آنهاست، درک کنند اما جدایی به آنها فشار روحی زیادی را وارد می سازد.

بیشتر بخوانید