کورتون دار

سندروم نفروتیک

سندروم نفروتیک

ادرار یک فرد سالم به طور طبیعی فاقد پروتئین می باشد زیرا اندازه مولکولهای پروتئین ها آنقدر بزرگ می باشد که از واحدهای تصفیه کننده کلیه ها یعنی همان گلومرول ها نمی توانند عبور نمایند. با اینحال اگر این گلومرول های ظریف دچار آسیب بشوند مقادیر زیادی از پروتئین ها می توانند از جریان خون

بیشتر بخوانید