کیسه جمع آوری ادرار

آنوریسم شریان آئورت

آنوریسم شریان آئورت

تعریف شاهرگ اصلی آئورت از سینه وارد شکم می شود و بعد در حدود ناف به دو شاخه اصلی تقسیم می گردد که هر یک به طرف یکی از اندامهای تحتانی می رود و گردش خون اندام های داخل لگن و هر دو پا را تامین می کند. قطر آئورت در شکم در حدود 2

بیشتر بخوانید