گاز معده

نفخ و گاز معده

نفخ و گاز معده

پارسیان آوید: علت این معده ی نفاخ ، گازدار و پر سر و صدا چیست؟ برای رفع آن چه باید کرد؟ « نفخ کردن» به معنای ایجاد باد و تورم در اثر مایع یا گاز است و در واقع نوعی ناراحتی و مشکل ایجاد می کند. این مشکل در بارداری بسیار رایج است، معمولا در

بیشتر بخوانید