گیرنده های عصبی

بارداری و چشم ها

بارداری و چشم ها

فرآیند بارداری با تغییرات فیزیولوژیک مشهود و بسیار زیادی در اندام های مختلف بدن همراه است. ولی آیا می دانستید که بارداری حتی بر قدرت بینایی خانم ها نیز تاثیر گذار است؟ درست مانند دیگر تغییرات بدن ممکن است در این دوران شاهد تغییراتی در چشم ها و قدرت بینایی خود باشید: در واقع بر

بیشتر بخوانید